Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน

     ข้อมูลพื้นฐาน

     ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

OIT 2  การบริหารงาน   

     แผนดำเนินงาน

     การปฏิบัติงาน

OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ

     แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคล

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

OIT 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต