เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

อ่าน 1,044 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา

ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

๑.๑ จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑ การรังวัดที่ตั้งหลักเขตแดน ร่วมไทย – กพช. ได้แก่ หลักเขตแดน หมายเลข ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๖๐, ๖๑, และ ๖๓ จำนวน ๗ หลัก

๑.๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๔

๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านใหม่เขาน้อย ต.บ้านใหม่ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และตัวแทนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เจลล้างมือ และ หน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านเนินใหม่เขาน้อย ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่เขาน้อย