เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

อ่าน 924 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๓.๑ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนผังสนาม บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.

๓.๑.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) และจัดทำแผนผังสนามสำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) บริเวณพื้นที่วิกฤต มาตราส่วน ๑:๕๐๐ จำนวน ๒ ระวาง ระยะทางประมาณ ๐.๔ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๖ หลัก

๓.๑.๒ จัดทำสำเนาแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/65 จำนวน ๔ ระวาง

๓.๒. สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ในพื้นที่ความเร่งด่วนXVI (BP 47A – BP 50) ตอน L ตั้งแต่ BP 49C/319 – BP 49D/89 ระยะทางประมาณ ๔.๒ กม. และ
หลักเขตแดน จำนวน ๑๐๕ หลัก อ.เบตง จว.ย.ล.

 

๓.๒.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 49D/41 – BP 49D/89 ระยะทาง ๒.๑ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๔๘ หลัก

๓.๒.๒ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน
๖ หลัก และสำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิมรวมระยะทาง ๐.๕ กม.

๓.๒.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๗๑

๓.๓ การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน               ไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริงให้กับผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ชายแดน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับนายเควน  หวังเบ็ญหมูด กำนัน ต.ปาดังเบซาร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งไม้ด้วน และผู้นำชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ รร. บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.