เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

อ่าน 934 ครั้ง

๔. ด้านเมียนมา

๔.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว) ดังนี้

๔.๑.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๑ บริเวณบ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม
อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๑ จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L7018 แล้ว คาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๑ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด LB 988868 ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่ตั้งฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมา ปัจจุบันทหารเมียนมาได้ดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อสร้างที่พักชั่วคราวและสร้างฐานปฏิบัติการ

 

๔.๑.๒ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๒ บริเวณบ้านปางคาม
ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๒ จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L7018 แล้ว คาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๒ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด MB 164820
บนดอยกงกาษผี ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารและดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อสร้างเป็นศาลาพุทธสิงห์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๔.๑.๓ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓ บริเวณบ้านห้วยเฮียะ ต.ปางมะผ้า
อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. พบกองหินซึ่งคาดว่าเป็นหลักเขตแดนที่ ๑๓ จากการพิจารณาลักษณะสภาพ
ภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L7018 แล้ว ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓ สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่พบกองหิน และมีความสอดคล้องกับผลการสํารวจของ
ผท.ทหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓

๔.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 

๔.๒ การปฏิบัติอื่นๆ

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน               ไทย – เมียนมา เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิ.ย.๖๔ กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน
ไทย – เมียนมา ได้จัดบรรยายประวัติความเป็นมาของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านแก่งทรายมูล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้มอบเครื่องครัวอุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนบ้านแก่งทรายมูล ณ ศาลาประชาคมบ้านแก่งทรายมูล