เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,006 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑. ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา

ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

๑.๑ จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑ การรังวัดที่ตั้งหลักเขตแดน ร่วมไทย – กพช. ได้แก่ หลักเขตแดน หมายเลข ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๕๖, ๕๗, ๕๘, และ ๕๙ จำนวน ๑๑ หมุด

๑.๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๔ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านเนินสมบูรณ์ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และตัวแทน
ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เจลล้างมือ และ หน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านเนินสมบูรณ์
ณ ศาลาประชาคมบ้านเนินสมบูรณ์