เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ่าน 891 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๓.๑ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนผังสนาม บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.

๓.๑.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) และจัดทำแผนผังสนามสำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) บริเวณพื้นที่วิกฤต มาตราส่วน ๑:๕๐๐ จำนวน ๒ ระวาง ระยะทางประมาณ ๐.๓ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๕ หลัก

๓.๑.๒ จัดทำสำเนาแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/65 จำนวน ๔ ระวาง

๓.๒. สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ในพื้นที่ความเร่งด่วน

XVI (BP 47A – BP 50) ตอน L ตั้งแต่ BP 49C/319 – BP 49D/89 ระยะทางประมาณ ๔.๒ กม. และ
หลักเขตแดน จำนวน ๑๐๕ หลัก อ.เบตง จว.ย.ล.

๓.๒.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตรวจสอบสภาพสันปันน้ำ และที่ตั้งหลักเขตแดน ตั้งแต่ BP 49C/319 – BP 49D/89 ระยะทาง ๔.๒ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๐๕  หลัก

๓.๒.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่
BP 49C/319 – BP 49D/40 ระยะทาง ๒.๑ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๕๘ หลัก

๓.๒.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๖๔

๓.๒ การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน  ไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๔ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริงให้กับผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ชายแดน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด

เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับกำนัน ต.สำนักขาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านไทยจังโหลน
และผู้นำชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าแป๊ะกงบ้านไทยจังโหลน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข.