เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ่าน 903 ครั้ง

๔. ด้านเมียนมา

๔.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว) ดังนี้

๔.๑.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๔ บริเวณบ้านหลักแต่ง
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๔ จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L7018 แล้ว คาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๔ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด MB 607798
ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของวัดฟ้าเวียงอินทร์ ที่ได้ก่อสร้างอาคารต่างๆ และดัดแปลงภูมิประเทศไปแล้ว

๔.๑.๒ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕ บริเวณบ้านเมืองนะเหนือ ต.เมืองนะอ.เชียงดาว จว.ช.ม. พบหลักเขตแดนที่ ๑๕ เป็นหลักไม้ หัวบัว สภาพหลักเป็นไม้แก่น มีรอยไฟไหม้ทำให้หลักกลายเป็นสีดำ แต่ยังคงมีสภาพแข็งแรงปักแน่นตั้งตรงอยู่กับพื้นสูงประมาณ ๑.๒๐ ม. พิกัด
MB 894856 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการสำรวจของ ผท.ทหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒

๔.๑.๓ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. พบหลักเขตแดนที่ ๑๖ สภาพเป็นหลักคอนกรีต ล้มราบกับพื้นดิน หันหัวหลักไปทางทิศใต้ บริเวณช่องทางกิ่วผาวอก ใกล้ที่ตั้งเสาธงชาติไทยและเสาธงชาติเมียนมา ระหว่างแนวรั้วเหล็กของไทย
และแนวรั้วไม้ของเมียนมาข้างละประมาณ ๑๐ ม. พิกัด MB 947860 ซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องคาดว่าหลักเขตแดนดังกล่าวน่าจะถูกเคลื่อนย้าย

๔.๑.๔ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ บริเวณบ้านแก่งทรายมูล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม.ชุดสำรวจฯ ร่วมกับ ร้อย.ทพ.๓๖๐๓ ฉก.ทพ.๓๖ ไปสำรวจบริเวณที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๗ บนดอยหลักแต่ง พิกัด NC 395214 แต่ไม่สามารถเข้าสำรวจบริเวณที่คาดว่า
เป็นที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ได้ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการ
ของกองกำลังชนกลุ่มน้อย

           ๔.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๘๘

๔.๒ การปฏิบัติอื่นๆ

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ พ.ค.๖๔ กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน
ไทย – เมียนมา ได้จัดบรรยายประวัติความเป็นมาของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใหม่ หมู่ ๑๙ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้มอบเครื่องครัวพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับชุมชนบ้านแสนใหม่ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใหม่