เดือน เมษายน ๒๕๖๔

อ่าน 1,035 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑. ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา

ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

๑.๑ จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑ ทำการรังวัดที่ตั้งหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา. ได้แก่ หลักเขตแดน หมายเลข ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๒บี, ๒๓, ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ๕๕ จำนวน ๑๒ หมุด

๑.๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๔

๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคม
บ้านผ่านศึกเขต ๑ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. ซึ่งมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านผ่านศึกเขต ๑ ณ ศาลาประชาคม
บ้านผ่านศึกเขต ๑