เดือน เมษายน ๒๕๖๔

อ่าน 915 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๓.๑ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนผังสนาม บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.

๓.๑.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) พร้อมกับหมายแนวเส้นเขตแดน
ในภูมิประเทศ ตั้งแต่ BP 23/98 – BP 23/104 รวมระยะทางประมาณ ๐.๖ กม. และหลักเขตแดน จำนวน
๗ หลัก

๓.๑.๒ จัดทำแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/98 – BP 23/104 จำนวน ๓ ระวาง

๓.๒. สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน IV
(BP 51 – BP 54A) ตอน A ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม. อ.เบตง จว.ย.ล.

๓.๒.๑ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) และสำรวจ
สายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation
Survey) ด้วยวิธีงานวงรอบ ตอน A ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ระยะทาง ๔.๖ กม.และหลักเขตแดนจำนวน ๑๑๒ หลัก

๓.๒.๒ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) ตอน A ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ระยะทาง ๔.๖ กม. และ หลักเขตแดน จำนวน ๑๑๒ หลัก

๓.๒.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๕๖

๓.๒ การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง
ให้กับผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ชายแดน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับ ผอ.รร.บ้านประกอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งเปรียง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
บ้านใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านประกอบ ต.บ้านประกอบ อ.นาทวี จว.ส.ข.