เดือน เมษายน ๒๕๖๔

อ่าน 924 ครั้ง

๔. ด้านเมียนมา

๔.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว) ดังนี้

๔.๑.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘ บริเวณบ้านสามเส้า ต.แม่อาย
อ.แม่อาย จว.ชม. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๘ จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับ
แผนที่ชุด L7018 แล้วคาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘ จะตั้งอยู่บริเวณพิกัด NC 536279 ห่างจากฐานปฏิบัติการสามเส้าใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑ กม. ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเนินและ
มีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจ เมื่อปี ๒๕๑๒

๔.๑.๒ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๙ บริเวณบ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ชุดสำรวจฯ ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการป่าแก่ ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด NC 479538 ซึ่งเป็นฐานฯ ที่อยู่ใกล้บริเวณที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๙ และสามารถมองเห็นจากจุดนี้จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L7018 แล้วคาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๙ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของกองกำลัง USWA ทำให้ไม่สามารถ
ทำการสำรวจได้

๔.๑.๓ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๐ บริเวณบ้านลาหู่ผาฮี้ ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จว.ช.ร. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๒๐ จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่
ชุด L7018 แล้วคาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๐ จะตั้งอยู่บริเวณพิกัด NC 846488 ซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเป็นจุดชมวิวดอยช้างมูบ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย จว.ช.ร

๔.๑.๔ สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ บริเวณบ้านห้วยน้ำริน ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จว.ช.ร. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๒๑ จากการพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับ
แผนที่ชุด L7018 แล้วคาดว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ จะตั้งอยู่บริเวณพิกัด NC 899594 โดยบริเวณดังกล่าว
พบว่ามีอนุสรณ์ทหารเมียนมาตั้งอยู่ จากการประสานข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยน้ำริน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณทางขึ้นด่านตรวจป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นสันเขาที่คาดว่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑
โดยมีชาวบ้านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยพบหลักคอนกรีตขนาดใหญ่ชำรุด (ไม่ทราบว่าเป็นหลักอะไร)
อยู่บริเวณไหล่เขาห่างจากบริเวณที่ตั้งอนุสรณ์ทหารเมียนมาลงไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๖๐๐ ม.
ซึ่งชุดสำรวจฯ ได้ประสานเพื่อขอให้นำทางไปสำรวจตรวจสอบหลักดังกล่าวต่อไป

           ๔.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๗๔

๔.๒ การปฏิบัติอื่นๆ

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ เม.ย.๖๔ กองสนามฯ ได้จัดบรรยายประวัติความเป็นมาของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านลาหู่ผาฮี้ หมู่ ๑๑ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จว.ช.ร. โดยมีผู้นำชุมชน
และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ได้ทำการมอบเครื่องครัวพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด และหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน
บ้านลาหู่ผาฮี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านลาหู่ผาฮี้