เดือน เมษายน ๒๕๖๔

อ่าน 920 ครั้ง

๒. ด้านลาว

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว 

ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอนโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๒.๑     การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง

๒.๑.๑ ตรวจภูมิประเทศและสำรวจเก็บรายละเอียด และจัดทำแผนผังสนาม

๒.๑.๑.๑ ศึกษาแนวทางการดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณผาบ่อง อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. (บริเวณที่มีการดัดแปลงภูมิประเทศ) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๑.๑.๒ สำรวจเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๑.๒ ตรวจสอบแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศและลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม

๒.๑.๒.๑ จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว)
อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๑.๒.๒ ลากแนวสันปันน้ำและกำหนดจุดที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนบริเวณผาตั้ง – ผาบ่อง อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. (บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗) ในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๑.๓ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว (จำนวน ๑๙ หัวข้อ) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๕

๒.๒ การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย –  ลาว เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔ กองสำรวจฯ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกัน                 การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และร่วมกับประชาชนในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ศาลาประชาคม บ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จว.อ.บ. ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป