เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

อ่าน 1,019 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

๑.๑ จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ จัดทำการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS หมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วมไทย-กัมพูชา ในบริเวณ จว.ส.ก. ได้แก่ หมุดหลักฐาน หมายเลข ๐๒ – ๐๕ , ๐๒ – ๐๖ , ๐๒ – ๐๗ , ๐๒ – ๐๘ , ๐๒ – ๐๙ , ๐๒ – ๑๐ , ๐๒ – ๑๑ , ๐๒ – ๑๒ , ๐๒ – ๑๖ , ๐๒ – ๑๗ , ๐๒ – ๑๘ , ๐๒ – ๑๙ และ ๐๒ – ๒๗ จำนวน ๑๓ หมุด
๑.๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๖

๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๔ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านหนองหลวง ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านหนองหลวง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหลวง