เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

อ่าน 918 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๓.๑ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนผังสนาม บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23 /104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.
๓.๑.๑ สำรวจเก็บรายระเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) พร้อมกับหมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศตั้งแต่ BP 23/91 – BP 23/97 ระยะทาง ๐.๕ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๗ หลัก
๓.๑.๒ จัดทำแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/91 – BP 23/97 จำนวน ๓ ระวาง

๓.๒ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน IV (BP 51 – BP 54A) ตอน A ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม. อ.เบตง จว.ย.ล.                                                    ๓.๒.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตรวจสอบสภาพสันปันน้ำ และที่ตั้งหลักเขตแดน ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ได้ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม. อ.เบตง จว.ย.ล.
๓.๒.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Surrey) ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/50 ได้ระยะทางประมาณ ๒.๓ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๕๒ หลัก                                                                                                    ๓.๒.๓ ทำการรังวัดหาค่าอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ ( Solar Observation ) ได้จำนวน ๓ สถานี รังวัด ได้เเก่
BP 51/50 , BP 51/76 และ BP 51/95
๓.๒.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๘

๓.๓ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๙   มี.ค.๖๔ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริงให้กับผู้เเทนส่วนราชการในพื้นที่ชายเเดน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับ ผอ.รร.เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง ผู้นำชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.สะเดา อ.สะเดา จว.ส.ข.