เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

อ่าน 917 ครั้ง

๔.ด้านเมียนมา

กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก

๔.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนได้จำนวน ๘๑ หลัก รายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ สภาพดี จำนวน ๔๘ หลัก

๔.๑.๒ ชำรุด จำนวน ๓ หลัก

๔.๑.๓ ถูกทำลาย จำนวน – หลัก

๔.๑.๔ สูญหาย จำนวน ๑๐ หลัก

๔.๑.๕ ถูกเคลื่อนย้าย จำนวน – หลัก

๔.๑.๖ ไม่สามารถทำการสำรวจได้ จำนวน ๒๐ หลัก เนื่องจากแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก เปลี่ยนทางเดินตัดบริเวณที่

เป็น ที่ตั้งหลักเขตแดน ไปอยู่บริเวณชิดกับฝั่งเมียนมาซึ่งปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย ปิดทำการไม่อนุญาต

ให้มีการข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึง

ทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจหลักเขตแดนดังกล่าวได้

๔.๒ สำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดน ได้จำนวน ๑๙๓ หลัก รายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ สภาพดี จำนวน ๗๙ หลัก

๔.๒.๒ ชำรุด จำนวน ๓๓ หลัก

๔.๒.๓ ถูกทำลาย จำนวน ๔ หลัก

๔.๒.๔ สูญหาย จำนวน ๔๗ หลัก

๔.๒.๕ ถูกเคลื่อนย้าย จำนวน ๑๑ หลัก

๔.๒.๖ ไม่สามารถทำการสำรวจได้ จำนวน ๑๙ หลัก เนื่องจาก แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก เปลี่ยนทางเดินตัดพื้นที่

บริเวณที่เป็นที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน ไปอยู่บริเวณชิดกับฝั่งเมียนมาซึ่งปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย

ปิดทำการไม่อนุญาตให้มีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจหลักอ้างอิงเขตแดนดังกล่าวได้

๔.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย –

เมียนมา เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔  มี.ค.๖๔ กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดน

บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ได้จัดการบรรยายอธิบายลักษณะของหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณ

แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก พร้อมกับจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านเวียงเเก้ว หมู่.๕ ต.ศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน จว.ช.ร. และมอบเครื่องครัว อุปกรณ์ทาสี และหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนบ้านเวียงเเก้ว ณ ศาลาประชาคมบ้านเวียงเเก้ว