เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อ่าน 887 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๓.๑ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา และปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ผังสนาม บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23 /104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.
ไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑.๑ สำรวจเก็บรายระเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) พร้อมกับหมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศตั้งแต่ BP 23/76 – BP 23/90 ระยะทาง ๑. กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๕ หลัก

๓.๑.๒ จัดทำแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/76 – BP 23/90 จำนวน ๗ ระวาง

๓.๒ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน IV (BP 51 – BP 54A) ตอน A ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม. อ.เบตง จว.ย.ล.                                                    ๓.๒๑.สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตรวจสอบสภาพสันปันน้ำ และที่ตั้งหลักเขตแดน ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/95 ได้ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๑๒ หลัก                                                            ๓.๒.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Surrey) ตั้งแต่ BP 51 – BP 51/50 ได้ระยะทางประมาณ ๒.๓ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๖๐ หลัก                                                                                                    ๓.๒.๓ รวมผมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๒

๓.๓ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๕   ก.พ.๖๔ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับ ผอ.รร.ชุมชนบ้านปาดัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โต๊ะอิิหม่าม หมู่ที่ ๑ บ้านปาดังเบซาร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.ชุมชนบ้านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.