เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อ่าน 908 ครั้ง

๔.ด้านเมียนมา

กองสนามสำรสจตรสจสอบสภาพหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก

๔.๑ สำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนได้จำนวน ๓๒ หลัก รายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ สภาพดี จำนวน ๙ หลัก

๔.๑.๒.ชำรุด จำนวน ๕ หลัก

๔.๑.๓.ถูกทำลายจำนวน – หลัก

๔.๑.๔.สูญหายจำนวน ๖ หลัก

๔.๑.๕.ถูกเคลื่อนย้าย จำนวน – หลัก

๔.๑.๖ ไม่สามารถทำการสำรวจได้ จำนวน ๑๒ หลักเนื่องจากแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก เปลี่ยนทางเดินตัดบริเวณที่เป็น

ที่ตั้งหลักเขตแดน ไปอยู่บริเวณชิดกับฝั่งเมียนมาซึ่งปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย ปิดทำการไม่มีการข้าม

พรมแดนระหว่างสองประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่

สามารถเข้าสำรวจหลักเขตแดนดังกล่าวได้

๔.๒ สำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดน ได้จำนวน ๒๒๐ หลัก รายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ สภาพดี จำนวน ๑๑๓ หลัก

๔.๒.๒ ชำรุด จำนวน ๒๘ หลัก

๔.๒.๓ ถูกทำลาย จำนวน ๑๖ หลัก

๔.๒.๔ สูญหาย จำนวน ๒๔ หลัก

๔.๒.๕ ถูกเคลื่อนย้าย จำนวน ๑๙ หลัก

๔.๒.๖ ไม่สามารถทำการสำรวจได้ จำนวน ๒๐ หลัก เนื่องจาก แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก เปลี่ยนทางเดินตัดพื้นที่

บริเวณที่เป็นที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน ไปอยู่บริเวณชิดกับฝั่งเมียนมาซึ่งปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย

ปิดทำการไม่อนุญาตให้มีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจหลักอ้างอิงเขตแดนดังกล่าวได้

๔.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๘

๔.๔ การปฏิบัติงานอื่น การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย –

เมียนมา เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๙ ก.พ.๖๔ กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดน

บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ได้จัดการบรรยายอธิบายลักษณะของหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณ

แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก พร้อมกับจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านวังลาว ม.๔ ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร.

และมอบเครื่องครัว อุปกรณ์ทาสี และหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนบ้านวังลาว ณ ศาลาประชาคมบ้านวังลาว