เดือน มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 992 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

๑.๑ จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ จัดทำการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS หมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วมไทย-กัมพูชา ได้แก่หมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) หมายเลข ๐๒ – ๕๓, ๐๒ – ๕๕, ๐๒ – ๖๑, ๐๒ – ๖๒, ๐๒ – ๖๓, ๐๒ – ๖๔, ๐๒ – ๖๕,๐๒ – ๖๖, ๐๒ – ๖๗, ๐๒ – ๖๘, ๐๒ – ๖๙, ๐๒ – ๗๐, ๐๒ -๗๑, ๐๒ – ๗๒ และ ๐๒ – ๗๓  จำนวน ๑๕ หมุด
๑.๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๔

๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านสุขเจริญ ต.ฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านสุขเจริญ ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขเจริญ