เดือน มกราคม ๒๕๖๔

อ่าน 887 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๓.๑ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑.๑ สำรวจเก็บรายระเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) พร้อมกับหมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/75 ระยะทาง ๑.๐๘ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๖ หลัก

๓.๑.๒ จัดทำแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 26/60 – BP 23/75 จำนวน ๖ ระวาง

๓.๑.๓ รวมผมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๔
๓.๒ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับ ครูใหญ่ รร.ตชด.มหาราช ๑ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โต๊ะอิหม่าน หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำเชี่ยว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รร.ตชด.มหาราช ๑ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.