เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

อ่าน 884 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๓.๑ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑.๑ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนผังสนาม บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/104 ได้ร้อยละ ๑๖
๓.๑.๑.๑ ทำการรังวัดหาค่าอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ (Solar Observation) ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) จำนวน ๓ สถานีรังวัด ได้แก่ BP 23/60, BP 23/84 และ BP 23/104
๓.๑.๑.๒ สำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) ด้วยวิธีงานวงรอบ จำนวน 4 สายวงรอบได้ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓.๑.๒ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายร่วมกันเปรียบเทียบรายละเอียดขอบระวางแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/85 – BP 23/104 รวมระยะทาง ๑.๕ กม.
หลักเขตแดน จำนวน ๒๐ หลัก แผนผังสนาม จำนวน ๘ ระวาง
๓.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๒๖
๓.๒ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับ ผอ.รร.บ้านสำนักขาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักขาม ณ โรงอาหาร รร.บ้านสำนักขาม ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข.