เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่าน 905 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน  ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ ตรวจภูมิประเทศ และสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม
๒.๑.๑.๑ หารือร่วมกับฝ่ายลาวในการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณผาบ่อง อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ ตรวจสอบแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศและลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม
๒.๑.๒.๑ จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒.๒ ลากแนวสันปันน้ำและกำหนดจุดที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒-๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓  รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดนเพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์  (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว (จำนวน ๑๙ หัวข้อ) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ ตรวจสภาพภูมิประเทศและจัดทำบันทึกการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๕

๒.๒ การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน ไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๓ กองสำรวจฯ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ให้กับประชาชนในพื้นที่และร่วมกันกับประชาชนในพื่นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านอ่างประดู่ ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ. ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

– เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๓ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะ จก.ผท.ทหาร โดยบรรยายให้ข้อมูลในหัวข้อการสำรวจปักปันเขตแดนไทย – ลาว ณ ที่ตั้งสำนักงานกองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว จว.อ.บ.