เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่าน 876 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๓.๑ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตรวจสอบสภาพสันปันน้ำ และที่ตั้งหลักเขตแดน
ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก
/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๔๔ หลัก
๓.๑.๒ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายร่วมกันเปรียบเทียบรายละเอียดขอบระวางแผนผังสนามสำรวจเก็บ      รายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 21/60 – BP 23/84    รวมระยะทาง ๑.๕ กม. หลักเขตแดน จำนวน ๒๔ หลัก แผนผังสนาม จำนวน ๑๒ ระวาง
๓.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๘
๓.๒ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับ ผอ.รร.บ้านพรุเตียว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตียว ณ โรงอาหาร รร.บ้านพรุเตียว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข.