เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่าน 889 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน  ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ หารือร่วมกับฝ่ายลาวในการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณผาบ่อง อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓   ลากแนวสันปันน้ำและกำหนดจุดที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒-๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔   รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดนเพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์       (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕     รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๒.๒ การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน ไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว โดยดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ให้กับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ รร.บ้านคำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จว.อ.บ. ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับ รร.บ้านคำเขื่อนแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

– เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๓๐ นาย ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่าง ไทย – ลาว จว.อ.บ. โดยบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสำรวจปักปันเขตแดน ไทย – ลาว และสาธิตการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามพร้อมทั้งตรวจภูมิประเทศบริเวณปัญหาบ้านทุ่งหนองบัว อ.สิรินธร จว.อ.บ.