เดือน กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 860 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน  ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๑.๑ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลของแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องตลอดแนวเขตแดนไทย – ลาว แล้วเสร็จ
๑.๒   จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๓   จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวาง บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.  และจัดทำความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายในการสำรวจ เก็บรายละเอียดและจัดแผนผังสนามบริเวณที่มีดารดัดแปลงสันปันน้ำ แล้วเสร็จ
๑.๔ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันจัดทำแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ หัวข้อ
๑.๕     รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐

๒. การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๓ ดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ให้กับผู้นำชุมชน  ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ ที่ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ด่านเม่น  ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน ให้กับ ชุมชนบ้านด่านเม่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป