เดือน กันยายน ๒๕๖๓

อ่าน 849 ครั้ง

ภารกิจ งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 21/51 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๔ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๗๐ หลัก
๑.๒ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายร่วมกันเปรียบเทียบรายละเอียดขอบระวางแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 21/51 – BP 23/60 รวมระยะทาง ๔ กม. จำนวน ๒๔ ระวาง
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  คิดเป็นร้อยละ ๘๖

๒. การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับ ครูใหญ่ รร.ตชด. เชิญ พิศลยบุตร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านช้อนทอง และ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกาะจง ณ โรงอาหาร รร.ตชด. เชิญ พิศลยบุตร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จว.ส.ข.