เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่าน 834 ครั้ง

ภารกิจ งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 21/50 ระยะทางประมาณ ๔ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๖๒ หลัก
๑.๒ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายร่วมกันเปรียบเทียบรายละเอียดขอบระวางแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 21/50 รวมระยะทาง ๔ กม. จำนวน ๒๔ ระวาง
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศฯ ตามแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของระยะทางรวมทั้งหมด

๒. การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพุหวา – บ้านโครง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้แทนโรงเรียนบ้านพุหวา ณ ศาลาประชาคมบ้านโครง ต.ประกอบ อ.นาทวี จว.ส.ข.