เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่าน 901 ครั้ง

ภารกิจ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑.จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้
๑.๑ สร้างหมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วม ไทย – กพช. บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๘, ๑๙, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๖๔, ๖๕ และ ๖๖ จำนวน ๙ หมุด รวมดำเนินการสร้างหมุดได้แล้ว ๓๖ หมุด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมุด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป
๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน ก.ค.๖๓ ได้ร้อยละ ๗๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)

๒. การปฏิบัติอื่นๆ
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กพช. เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน ต.หนองตาคง
อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านคลองบอน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน