เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่าน 822 ครั้ง

ภารกิจ งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 23/13 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๒.๕ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๔๘ หลัก
๑.๒ การหมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศโดยประมาณ ในพื้นที่การก่อสร้าง และบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 23/13 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๒.๕ กม. จำนวน ๙๐๘ จุด
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศฯ ตามแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของระยะทางรวมทั้งหมด

๒. การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสี่แยกพัฒนา ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ณ ศาลาประชาคมบ้านสี่แยกพัฒนา ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.