เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่าน 863 ครั้ง

ภารกิจ งานสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว)

ผลการปฏิบัติงาน

๑. สำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว) บริเวณแม่น้ำเมยและห้วยวาเล่ย์

เพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายไทยสำหรับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับฝ่ายเมียนมาในอนาคต

๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา(เฉพาะบริเวณที่เข้าสำรวจได้)ในแม่น้ำเมยได้ระยะทางประมาณ ๖๐ กม. รวมทำการสำรวจในแม่น้ำเมยได้ระยะทางประมาณ ๒๔๐ กม. จากระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๓๔๕ กม.
๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาในห้วยวาเล่ย์ ได้ระยะทางประมาณ ๔๔ กม. และแม่น้ำเมย ได้ระยะทางประมาณ ๒๔๐ กม. รวม ๒๘๔ กม. จากระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๘๙ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗๓

๒. การปฏิบัติงานอื่น