เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

อ่าน 894 ครั้ง

ภารกิจ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑.จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้
๑.๑ สร้างหมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วม ไทย – กพช. บริเวณหลักเขตแดนที่ ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒ และ ๖๓ จำนวน ๕ หมุด รวมดำเนินการสร้างหมุดได้แล้ว ๒๗ หมุด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมุด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป
๑.๒ ทำการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS หมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วม ไทย – กัมพูชา บริเวณ หลักเขตแดนที่ ๑ ถึง ๔ หลักเขตแดนที่ ๑๓ ถึง ๑๕ หลักเขตแดนที่ ๒๐ ถึง ๒๖ หลักเขตแดนที่ ๕๒ หลักเขตแดนที่ ๕๔ และหลักเขตแดนที่ ๕๖ ถึง ๖๐ รวมจำนวน ๒๑ หมุด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมุด ตามแผนการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน มิ.ย.๖๓ ได้ร้อยละ ๗๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)

๒. การปฏิบัติอื่นๆ
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กพช. เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านหนองกก ต.เทพนิมิต
อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านหนองกก ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกก