เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่าน 906 ครั้ง

ภารกิจ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑.จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้

๑.๑ สร้างหมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วม ไทย – กพช. บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๕๗  และ ๕๘ จำนวน ๘ หมุด รวมดำเนินการสร้างหมุด ได้แล้ว ๒๒ หมุด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมุด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป
๑.๒ ทำการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS และจัดทำรายละเอียดหมุดหลักฐาน GPS ตามแผนการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน พ.ค.๖๓ ได้ร้อยละ ๖๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)

๒. การปฏิบัติอื่นๆ
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กพช. เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๓ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านแหลมใหม่ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนบ้านแหลมใหม่ ณ ศาลาประชาคมบ้านแหลมใหม่