เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่าน 818 ครั้ง

ภารกิจ งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูลการรังวัดระยะฉากในแผนผังสนามเดิม (Scaled Perpendicular Offsets) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/104 จำนวน ๓,๕๑๙ จุด ระยะทางประมาณ ๑๑ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๗๖ หลัก
๑.๒ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) และหมายแนวเส้นเขตแดนโดยประมาณ ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 21/29 ระยะทางประมาณ ๒.๗ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๔๐ หลัก
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศฯ ตามแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของระยะทางรวมทั้งหมด

๒. การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านควนกุล ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ณ ศูนย์อบรมอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดนูรุลฮีดาย๊ะฮ์ (บ้านควนกุล) ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข.