เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อ่าน 890 ครั้ง

ภารกิจ    ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๗,๔๖๐.๐๐ .- บาท

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑.ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.สรุปได้ดังนี้

๑.๑ สร้างหมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วมไทย – กัมพูชา บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑, ๒๒, ๕๒ และ ๕๓ จำนวน ๔ หมุด จากจำนวน ทั้งหมด ๗๓ หมุด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป

๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน มี.ค.๖๓ ได้ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา)

๒. การปฏิบัติอื่นๆ

๒.๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มี.ค.๖๓ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.
๒.๒ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๓ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านแหลม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม