เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อ่าน 829 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว) บริเวณแม่น้ำเมยและห้วยวาเล่ย์เพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายไทย สำหรับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับฝ่ายเมียนมาในอนาคต
ผลการปฏิบัติงาน
๑. สำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว) บริเวณแม่น้ำเมยและห้วยวาเล่ย์ เพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายไทยสำหรับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับฝ่ายเมียนมาในอนาคต
๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา (เฉพาะบริเวณที่เข้าสำรวจได้) ในห้วยวาเล่ย์ ได้ระยะทางประมาณ ๔๔ กม. จากระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๔๔ กม.
๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๑

๒. การปฏิบัติงานอื่น –