เลื่อนกำหนดวันการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ การสอบพลศึกษาและการสอบสัมภาษณ์ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่าน 3,147 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ การสอบพลศึกษาและการสอบสัมภาษณ์
การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓