เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่าน 863 ครั้ง

ภารกิจ    ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๗,๔๖๐.๐๐ .- บาท

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑. จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ประชุมหารือและวางแผนการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.

๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน ก.พ.๖๓ ได้ร้อยละ ๔๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช.

๒. การปฏิบัติอื่นๆ

๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ก.พ.๖๓ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านบึงชนังบน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.
๒.๒ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบึงชนังบน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๑๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านบึงชนังบน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา ต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม