เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่าน 817 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน E – ตอน G (BP 12/15 – BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. (จากระยะทางประมาณ ๑๑ กม.)
พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.สะเดา จว.ส.ข.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๕๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน

๑. ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน G ตั้งแต่ BP 15C – BP 16

๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน G ตั้งแต่ BP 15C – BP 16 รวมระยะทาง ๔.๔ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๕๘ หลัก
๑.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ  (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน G ตั้งแต่ BP 15C – BP 16 รวมระยะทาง ๔.๔ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๕๘ หลัก
๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๘

การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า นำสันทนาการให้กับผู้แทนจากส่วนราชการใน ต.ประกอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านประกอบออก และหมู่ที่ ๓ บ้านประกอบตก ณ รร.ตชด.        บ้านประกอบออก ต.ประกอบ อ.นาทวี จว.ส.ข.