เดือน มกราคม ๒๕๖๓

อ่าน 791 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน E – ตอน G (BP 12/15 – BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. (จากระยะทางประมาณ ๑๑ กม.)
พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.สะเดา จว.ส.ข.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๕๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน

๑. ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน F  ตั้งแต่ BP 14 – BP 15C

๑.๑ ทำการรังวัดหาค่าอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ (Solar Observation) จำนวน ๔ สถานีรังวัด
๑.๒ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Reefixation Survey) จำนวน ๘ หลัก และสำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิมรวมระยะทาง ๐.๗๕ กม.
๑.๓ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) โดยก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหลักเขตแดน จากแบบ B เป็นแบบ A จำนวน ๑ หลัก และ ก่อสร้างหลักเขตแดน แบบ B ทดแทนหลักเขตแดนเดิม จำนวน ๑ หลัก
๑.๔ ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๔๘ หลัก
๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๗

การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน   ไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้าและ นำสันทนาการ ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการใน ต.ทุ่งหมอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จว.ส.ข.