เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่าน 905 ครั้ง

ภารกิจ    ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๗,๔๖๐.๐๐ .- บาท

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑. จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้

๑.๑ รังวัดหมุดหลักฐานชั้นที่ ๑ (First Order) ร่วม ไทย – กพช. บริเวณพื้นที่ จว.อ.บ., จว.ศ.ก., จว.ส.ร., จว.บ.ร. และ จว.ส.ก. จำนวน ๑๕ หมุด (ฝั่งไทย จำนวน ๘ หมุด และ ฝั่ง กพช. จำนวน ๗ หมุด) จากทั้งหมด จำนวน ๓๐ หมุด เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานในการรังวัดค่าพิกัดหลักเขตแดนและสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ

๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน ธ.ค.๖๒ ได้ร้อยละ ๒๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช.

๒. การปฏิบัติอื่นๆ

๒.๑ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธ.ค.๖๒ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.      ๒.๒ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเทพนิมิต ต.บ้านเทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๑๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านเทพนิมิต เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม