เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่าน 798 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน E – ตอน G (BP 12/15 – BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. (จากระยะทางประมาณ ๑๑ กม.)
พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.สะเดา จว.ส.ข.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๕๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน

๑. สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน F ตั้งแต่ BP 14 – BP 15C รวมระยะทาง ๔.๙ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๔๘ หลัก
๒. สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน F ตั้งแต่ BP 14 – BP 15C รวมระยะทาง ๔.๙ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๔๘ หลัก
๓. รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๘ ของระยะทางรวมทั้งหมด

การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน   ไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้าและ นำสันทนาการ ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการใน ต.ปาดังเบซาร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม และชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ ณ รร.บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.