เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่าน 810 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆจำนวน ๑๖ ตอน
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.น.ค. จว.ล.ย. จว.บ.ก. จว.พ.ล. จว.อ.ต. จว.น.น. จว.พ.ย. และ จว.ช.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๙๗๐.๐๐- บาท
ผลการปฏิบัติงาน

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว 

๑   การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง

๑.๑  ตรวจสอบข้อมูลระยะของแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องตลอดแนวเขตแดนไทย – ลาว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๒  จัดทำรายงานผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่อง ที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ
๑.๓   จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวาง บริเวณที่วางแผน     จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๔  รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

๒. การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๒ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ รร.บ้านโคกเที่ยง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้ กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านโคกเที่ยง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน

งานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขง

๓. ดำเนินการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณตามลำแม่น้ำโขง สำรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์บนดอน หาดทราย และแก่ง (เกิดใหม่) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของฝ่ายไทย (สำรวจฝ่ายเดียว)

๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขง (สำรวจฝ่ายเดียว) โดยทำการสำรวจลักษณะทางกายภาพของดอน หาดทราย หิน ผา และแก่ง (เกิดใหม่) พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำ และวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง และสอบถามรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และปัญหาในการอ้างกรรมสิทธิ์บนดอน หาดทราย หิน ผา และแก่ง(เกิดใหม่) บริเวณพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.ช.ร.จำนวน ๗ บริเวณ แล้วเสร็จ
๓.๒  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๐