เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่าน 785 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน E – ตอน G (BP 12/15 – BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. (จากระยะทางประมาณ ๑๑ กม.)
พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.สะเดา จว.ส.ข.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๕๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน

๑. ทำการรังวัดหาค่าอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ (Solar Observation) จำนวน ๖ สถานีรังวัด
๒. สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๕๐ หลัก และสำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม รวมระยะทาง ๓.๖ กม.
๓. ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/ Markers) โดยก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหลักเขตแดน จากแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๑๓ หลัก และก่อสร้างหลักเขตแดน แบบ C ทดแทนหลักเขตแดนเดิม จำนวน ๙ หลัก
๔. ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/ Markers) จำนวน ๘๕ หลัก
๕. รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๒.๓ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๓ ของระยะทางรวมทั้งหมด

การปฏิบัติงานอื่น

การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า และนำสันทนาการ ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการใน ต.ปาดังเบซาร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม และชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโรย ณ โรงอาหาร รร.ตชด. บ้านบาโรย อ.สะเดา จว.ส.ข.