เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่าน 804 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน E – ตอน G (BP 12/15 – BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. (จากระยะทางประมาณ ๑๑ กม.)
พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.สะเดา จว.ส.ข.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๕๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน D ตั้งแต่ BP 10/15 – BP 12/15 รวมระยะทาง ๔.๘ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๖๙ หลัก
๒.ทำการรังวัดหาค่าอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ (Solar Observation) จำนวน ๗ สถานีรังวัด
๓.สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๔๘ หลัก และสำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิมรวมระยะทาง ๔.๐ กม.
๔.ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) โดย
ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหลักเขตแดน จากแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๑๐ หลัก และก่อสร้างหลักเขตแดนแบบ Aทดแทนหลักเดิม จำนวน ๑ หลัก ก่อสร้างหลักเขตแดนแบบ B ทดแทนหลักเดิม จำนวน ๓ หลัก และก่อสร้างหลักเขตแดนแบบ C ทดแทนหลักเดิม จำนวน ๓๔ หลัก
๕.ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๖๙ หลัก
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเป็นพื้นที่ป่าภูเขารกทึบและสูงชัน การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม เดินทางด้วยรถยนต์เข้าทางฝั่งมาเลเซีย ๑ – ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวเขตแดน ซึ่งใช้ใช้เวลานานพอสมควร มีความจำเป็นต้องพักค้างแรมบนเขาเป็นครั้งคราว เพื่อให้ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงานและจากความลาดชันของพื้นที่จึงมีขีดจำกัดเรื่องการขนสัมภาระและเสบียงในการพักแรม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหลักเขตแดนและ บางพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตามแนวชายแดน เช่น ยางพารา ต้นกล้วย สะตอ เป็นต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานสำรวจอาจจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ขนาดเล็ก เพื่อกรุยแนวสำรวจตามความจำเป็นและเตรียมพื้นที่สำหรับที่พักแรม ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชุดสำรวจร่วมได้รักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้ำและทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหามวลชนต่อไปในอนาคต
๒. สภาพภูมิอากาศ ลักษณะโดยทั่วไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๓ – ๓๒ องศาเซลเซียส ในเวลากลางวันอากาศค่อนข้างร้อน แดดจัด และมีฝนตก ในเวลากลางคืนอากาศเย็น มีลมแรง ทำให้เจ้าหน้าที่สำรวจและลูกมือบางคนเจ็บป่วยและเป็นไข้ บางวันมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน