เดือน กันยายน ๒๕๖๒

อ่าน 825 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.น.ค. จว.ล.ย. จว.บ.ก. จว.พ.ล. จว.อ.ต. จว.น.น. จว.พ.ย. และ จว.ช.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒- ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๐๗,๓๑๐- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
๑.พิจารณาวิธีการตรวจสอบระยะของแนวเส้นเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.พิจารณาดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๓.จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวาง บริเวณที่วางแผน จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๔.รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

ภารกิจ สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์บนดอน หาดทราย และแก่ง (เกิดใหม่) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่าง ไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของ ฝ่ายไทย (สำรวจฝ่ายเดียว)
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ช.ร. จว.ล.ย. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.น.พ. จว.ม.ห. จว.อ.จ. และ จว.อ.บ.
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ พ.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๗,๕๖๐.- บาท
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
– ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.โพนพิสัย จว.น.ค. โดยทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทางกายภาพของดอนและแก่ง พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำและวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง และสอบถามรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๖ บริเวณ แล้วเสร็จ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
– การเดินทางเข้าไปบางพื้นที่สำรวจมีความยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปได้ต้องใช้การเดินเท้า และระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำ ภูมิประเทศมีแก่งหินทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก