เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่าน 741 ครั้ง

ภารกิจ            ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลัก เขตแดนไทย –กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๓๔,๕๗๐ .- บาท
ผลการปฏิบัติงาน เตรียมการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
-สำรวจภูมิประเทศสำหรับการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณพื้นที่ จว.ต.ร.

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑.พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่ง กพช. ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตจึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ
๒.การตรวจทุ่นระเบิด/กับระเบิดในการเตรียมการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ในช่วงเดือน ส.ค.๖๒ ไม่พบทุ่นระเบิดและ กับระเบิด