เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่าน 818 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มซ. พื้นที่เร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และ ตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ส.ข
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๑๙,๑๖๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน ๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน D ตั้งแต่ BP 10/15 – BP 12/15 รวมระยะทาง ๔.๘ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๖๙ หลัก
๒.สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน D ตั้งแต่ BP 10/15 – BP 12/15 จำนวน ๖๙ หลัก
๓.สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน D ตั้งแต่ BP 10/15 – BP 12/15 จำนวน ๖๙ หลัก
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑.ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเป็นพื้นที่ป่าภูเขารกทึบ และสูงชัน การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม เดินทางด้วยรถยนต์เข้าทางฝั่งไทยและมาเลเซีย ๑ – ๒ ชม. หลังจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวเขตแดน ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร มีความจำเป็นต้องพักค้างแรมบนเขาเป็นครั้งคราว เพื่อให้ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงาน และจากความลาดชันของพื้นที่จึงมีขีดจำกัด เรื่องการขนสัมภาระและเสบียงใน การพักแรม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหลักเขตแดน และบางพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชผลทาง การเกษตรของชาวบ้านตามแนวชายแดน เช่น ยางพารา ต้นกล้วย สะตอ เป็นต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานสำรวจอาจจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ขนาดเล็ก เพื่อกรุยแนวสำรวจตามความจำเป็นและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่พักแรมไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชุดสำรวจร่วมได้ทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหามวลชนต่อไปในอนาคต
๒.สภาพภูมิอากาศ ลักษณะโดยทั่วไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๓ – ๓๓ องศาเซลเซียส ในเวลากลางวันอากาศค่อนข้างร้อน แดดจัด และมีฝนตก ในเวลากลางคืนอากาศเย็น มีลมแรง ทำให้เจ้าหน้าที่สำรวจและลูกมือบางคนเจ็บป่วยและเป็นไข้ บางวันมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน