เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่าน 835 ครั้ง

ภารกิจ กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำกระบุรี
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำกระบุรี จว.ร.น.(ฝ่ายเดียว) เพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายไทย สำหรับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับฝ่ายเมียนมา
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ช.พ. และ จว.ร.น.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ก.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๗,๒๙๕.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา (เฉพาะบริเวณที่เข้าสำรวจได้) ในแม่น้ำกระบุรี ได้ระยะทางประมาณ ๔๐ กม. เมื่อรวมกับ ผลการสำรวจที่ผ่านมา สามารถทำการสำรวจได้รวม ๘๐ กม. จากระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ กม. คิดเป็นร้อยละ ๖๖
๒.ทำการถ่ายทอดแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันลงแผนที่ภาพถ่ายที่จัดทำขึ้นร่วมกับ ฝ่ายเมียนมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ระยะทางประมาณ ๔๐ กม. เมื่อรวมกับ ผลการสำรวจที่ผ่านมา สามารถทำการถ่ายทอดได้รวม ๘๐ กม. จากระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ กม. คิดเป็นร้อยละ ๖๖
๓.จัดทำแผนผังสนามแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำกระบุรีระหว่างข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กับภาพถ่ายทางอากาศของ ผท.ทหาร ในอดีต ได้ระยะทางประมาณ ๔๐ กม. เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมา สามารถทำได้รวม ๘๐ กม. จากระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ กม. คิดเป็นร้อยละ ๖๖
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข