เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒

อ่าน 813 ครั้ง

ภารกิจ  การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – ลาว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบิกแทน กต.) งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
– สำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบก ไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

ภารกิจ    การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบิกแทน กต.) งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
– สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์บนดอน หาดทราย และแก่ง (เกิดใหม่) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างประเทศไทย – ลาว มาตราส่วน   ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามเทคนิคของแต่ละฝ่าย
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
– การเดินทางเข้าไปบางพื้นที่สำรวจมีความยากลำบาก เนื่องจากไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปได้ต้องใช้การเดินเท้า และระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำ ภูมิประเทศมีแก่งหินทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก