เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒

อ่าน 855 ครั้ง

ภารกิจ     การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบิกแทน กต.) งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
– สำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึงหลักเขตแดนที่ ๗๓)
– จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
– พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่ง กพช. ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ