เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒

อ่าน 798 ครั้ง

ภารกิจ   การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบิกแทน กต.) งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
– การสำรวจตรวจสภาพหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ซ่อมแซมและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา
– การสำรวจตรวจสอบสภาพแนวตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำกระบุรี