เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒

อ่าน 796 ครั้ง

ภารกิจ การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบิกแทน กต.) งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
– สำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พื้นที่เร่งด่วน III (BP 16 –BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเป็นพื้นที่ป่าภูเขารกทึบ และสูงชันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม เดินทางด้วยรถยนต์เข้าทางฝั่ง มซ. ๑ – ๒ ซม. หลังจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวเขตแดน ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร มีความจำเป็นต้องพักค้างแรมบนเขาเป็นครั้งคราว เพื่อให้ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงาน และจากความลาดชันของพื้นที่จึงมีขีดจำกัดเรื่องการขนสัมภาระและเสบียงในการพักแรม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหลักเขตแดน และบางพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตามแนวชายแดน เช่น ยางพารา ต้นกล้วย สะตอ เป็นต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานสำรวจอาจจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ขนาดเล็ก เพื่อกรุยแนวสำรวจตามความจำเป็นและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ พักแรมไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชุดสำรวจร่วมได้ทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหามวลชนต่อไปในอนาคต
๒. สภาพภูมิอากาศ ลักษณะโดยทั่วไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๓ – ๓๒ องศาเซลเซียส  ในเวลากลางวันอากาศค่อนข้างร้อน แดดจัด และมีฝนตก ในเวลากลางคืนอากาศเย็นมีลมแรง ทำให้เจ้าหน้าที่สำรวจและลูกมือบางคนเจ็บป่วยและเป็นไข้ บางวันมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน